2018-02-24

බුලත් විට ගැන මොකද හිතන්නෙ

ඔබත් බුුුලත්විට කන කෙනෙක්ද , අද රට පුරා විකුණන බුලත් විට ගැන සතුවීමට පුුලුවන්ද , හොද මට්ටමේ බුලත් විටක් වීමට ... එක්කල යුතු සහ ඉවත් කල යුුතු දැ මොනවාද...ඇසුරුම කෙසේ විය යුතුද.

දුංකල තහනමක් ගැන පහුගිය කාලේ  කතා බහක් තිබුනා , ඇත්තටම ඒ ගැන මොකද  හිතන්නේ , ඒකට මොකද උනේ , විටට දාල දුංකල විකුණන කෙනෙක් අල්ලලා හිරේ දාත හැකිද.