2017-12-04

මගේ ලෝකය My world: මැඩම්

මගේ ලෝකය My world: මැඩම්: ආයතනික වරප්‍රසාද ගැන ලියන්නට හදන ලිපියක් කියා මෙය කොහොමටත් ඒ කැටගරියට දමන්නට මගේ ආදරණිය බ්ලොග් වාසීන් නොහිතත් වා ය යන පැතුම සමගින් මේ ල...

2017-12-02

THATTAYAGEKOLAMA: ඔබේ මෝටර් රිය දියට වැටුනොත් !

THATTAYAGEKOLAMA: ඔබේ මෝටර් රිය දියට වැටුනොත් !: මෙම බ්ලොගය පවත්වාගෙන යන්නේ පරිඝනක දෙකක උපකාරයෙන්. ඉන් එකක වන්නේ මාගේ පෙන්ටියම් 3 ලැපය ය. අනෙක මාගේ කන්තෝරුවේ ඇති මටත් වඩා මහළු කොම්ප...